HENRIK JA MARIA WÄSTIN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

 

I.                 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

 

1 § Yhdistyksen nimi on HENRIK JA MARIA WÄSTIN SUKUSEURA, kotipaikka Keuruun kaupunki ja toimialue koko Suomi ja ulkomaat.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää jäsentensä vaiheita ja historiaa, vaalia perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3§ Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

-        järjestämällä kokouksia, retkeilyjä ja muita yhdistyksen toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia

-        keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

-        selvittämällä ja auttamalla jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja saattamalla tutkimusten tulokset jäsenten tietoon

-        harjoittamalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

-        pitämällä jatkuvasti luetteloa yhdistyksen jäsenistä

 

II.               YHDISTYKSEN JÄSENET

 

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö.

5 § Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava eronsa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu vuosittain. Yhdistyksen hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sellaiselta jäseneltä, joka on vähintään 85-vuotias ja on ollut jäsenenä yli 10 vuotta. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli häneltä jää jäsenmaksu maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta muista kuin edellä mainituista syistä.

7 § Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

8 § Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

 

III.              YHDISTYKSEN HALLITUS

 

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kahden vuoden välein pidettävässä vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu 6 – 8 varsinaista jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimiaika on kaksi vaalikautta. Jäsenistä on jokaisen vaalikauden jälkeen erovuorossa 3 - 4. Ensimmäisen vaalikauden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

Kokouksista on ilmoitettava vähintään 10 vuorokautta aikaisemmin puheenjohtajan/varapuheenjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä.

 

10 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä asettaa toimikuntia erityisten tehtävien hoitoa varten.

 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri.

 

12 § Yhdistys voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV.              YHDISTYKSEN TILIT

 

13 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

 

V.               YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

14 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kahden vuoden välein huhti - syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kirjeellä, sähköisillä viestimillä ja kutsu voidaan julkaista myös sanomalehdissä. Ylimääräiseen vuosikokoukseen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet kuten vuosikokoukseenkin.

 

15 § Vuosikokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus.

 

Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1.      Hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus.

2.      Hyväksytään edellisen toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

3.      Vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

4.      Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle henkilökohtaisine varajäsenineen.

5.      Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa tilivuosittain.

6.      Päätetään seuraavana toimintakautena kannettavien jäsenmaksujen suuruus.

7.      Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

16 § Vuosikokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

 

17 § Vuosikokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut ennen kokousta viimeksi kannetun jäsenmaksun, yhtäläinen äänioikeus.

 

Samanlainen äänioikeus on myös yhdistyksen kunniajäsenillä sekä niillä jäsenillä, jotka hallitus on vapauttanut jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Äänestys on avoin, ellei päätetä käyttää suljettua äänestystä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä.

 

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

VI.              SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

18 § Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

 

Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 

19 § Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä kokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Yhdistyksen arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle tai Jyväskylän maakunta-arkistolle.

 

20 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.